Aanmelden

Een doorverwijzing naar Parel kan door verschillende instanties gebeuren.

  • De kleuterjuf of leerkracht kan problemen opmerken en dit bespreken met de ouders. Vaak wordt hierbij het plaatselijke CLB ingeschakeld.
  • De huisarts, als draaischijf binnen de eerstelijnszorg, kan ons contacteren om meer informatie te verkrijgen over de mogelijkheden van een kind.
  • Ouders kunnen ook zelf met een hulpvraag bij ons terecht.
  • Oudere kinderen komen vaak zelf met een vraag bij ons aankloppen. 


Hoe verloopt een aanmelding?

Bij het eerste contact zal uitgemaakt worden wat de hulpvraag is, hoe we kunnen helpen en welke verschillende onderzoeken er nodig zijn. Er wordt niet steeds standaard hetzelfde pakket aan onderzoeken afgenomen. We proberen het aantal testen zo beperkt mogelijk te houden om het kind niet nodeloos te belasten. Dit wordt met de ouders besproken en eventueel op aanvraag van de ouders doorgegeven aan het CLB en/of de huisarts. Hierna worden de verschillende onderzoeken gepland. Nadat de testen afgenomen zijn, wordt de relevante informatie zo nodig vanuit de verschillende disciplines samengebracht en wordt het kind intern besproken. Wanneer het nodig blijkt, wordt de kinderarts of kinderneuroloog ingeschakeld om een diagnose te stellen of verdere medische onderzoeken te plannen.

In samenspraak met de ouders kunnen dan therapiesessies worden vastgelegd. Indien meerdere disciplines aan bod moeten komen, worden de sessies op elkaar afgestemd. Hierdoor is de belasting voor ouders en kind zo laag mogelijk.

Wat kost dit?